Kto sme

Občianske združenie ABC pre rodinu, občianske združenie /ďalej len združenie/ je samostatnou právnickou osobou založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení, ktorá môže vo svojom mene a vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti, zakladať pobočky v tuzemsku a vykonávať všetky ďalšie úkony v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Občianske združenie ABC pre rodinu je reakciou na vákuum rezultujúce zo súčasného stavu spoločnosti, legislatívnej úpravy, rozhodovacej a aplikačnej praxe v oblasti striedavej výchovy na Slovensku. Do právneho poriadku SR bol zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa s ďalekosiahlymi následkami, a to bez adekvátnej zmeny v činnosti, súčinnosti či kompetenciách zodpovedných orgánov štátu.

Z doterajšej aplikačnej praxe striedavej osobnej starostlivosti vyvstávajú zásadné nedostatky v činnosti orgánov zodpovedných za skúmanie podmienok pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Z dôvodu absencie zákonnej definície podmienok prípustnosti zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti vzniká priestor pre svojvoľné, neinformované a nekvalifikované rozhodovanie o právach rodičov a detí.

My v občianskom združení ABC pre rodinu sme toho názoru, že inštitút striedavej osobnej starostlivosti vyžaduje revíziu minimálne v aplikačnej časti. V súčasnosti neexistuje v spoločnosti sila, ktorá úspešne presadzuje kvalitu a individuálny prístup v oblasti skúmania podmienok a rozhodovania o zverení do striedavej osobnej starostlivosti. Občianske združenie ABC pre rodinu má ambíciu stať sa touto silou a prispieť tak k zlepšovaniu života budúcich generácií.